PRIVACYBELEID

 

Laatst bijgewerkt: December 2021

Dit Privacybeleid beschrijft hoe Faster Processing Limited (“FPL”) zich inzet om de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en hoe FPL optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens. Wanneer wij in dit privacybeleid spreken over “persoonsgegevens”, bedoelen wij informatie die u rechtstreeks kan identificeren (bijvoorbeeld uw naam of nationaal verzekeringsnummer) en informatie die u indirect kan identificeren, wat betekent dat deze informatie u kan identificeren wanneer ze gecombineerd wordt met andere informatie die wij over u bezitten (bijvoorbeeld uw geslacht of geboortedatum). “Verwerken” of “verwerken” betekent zowat elk denkbaar gebruik van persoonsgegevens, met inbegrip van het registreren, opslaan, bekijken of openbaar maken van persoonsgegevens.

Op wie is dit privacybeleid van toepassing?

Dit Privacybeleid geldt zowel voor personen en bedrijven die klant zijn van FPL als voor elk ander individu of bedrijf dat enige interactie heeft met FPL (met inbegrip van bijvoorbeeld leveranciers, partners en werknemers, potentiële klanten en voormalige klanten).

Onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens

FPL verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar gerechtvaardigde zakelijke belangen.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen

Door u verstrekte informatie; wij verzamelen uw persoonsgegevens om u als gebruiker van onze producten en diensten de best mogelijke ervaring te bieden. In het algemeen verzamelen wij informatie over u wanneer u een rekening opent, onze website bezoekt (zie het gedeelte over cookies hieronder) of contact met ons opneemt met een vraag. Dit heeft betrekking op alle kanalen van communicatie met ons, inclusief via de telefoon, e-mail, website, sociale media en persoonlijk.

De gegevens die wij verzamelen zijn volledig herzien. Alle informatie over een werknemer, klant, leverancier of andere belanghebbende heeft een legitieme reden voor het gebruik ervan en wordt verkregen om onze contractuele verplichting jegens u en andere wettelijke verplichtingen na te komen.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

FPL is gevestigd in de Europese Economische Ruimte. Het kan echter voorkomen dat wij persoonsgegevens moeten delen met derden buiten de EER of uw gegevens zelf buiten de EER in landen moeten verwerken. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door personeel dat buiten de EER voor ons werkt, door andere leden van onze groep of door externe gegevensverwerkers voor de in dit Privacybeleid uiteengezette doeleinden. Wanneer wij wel persoonsgegevens buiten de EER versturen, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om uw gegevens te beschermen in overeenstemming met de Europese vereisten inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Veiligheid

FPL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt te beschermen. Wij actualiseren en testen voortdurend onze fysieke, logische en procedurele beveiligingscontroles. Deze omvatten het beperken van de toegang tot uw persoonsgegevens tot degenen die deze nodig hebben en het opleiden van onze werknemers over het belang van het handhaven van de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die een site of dienstverlener via uw webbrowser naar de harde schijf van uw computer stuurt (als u dat toestaat), waardoor de systemen van de site of dienstverlener uw browser kunnen herkennen en bepaalde informatie kunnen vastleggen en onthouden. Ze worden ook gebruikt om ons te helpen inzicht te krijgen in uw voorkeuren op basis van eerdere of huidige site-activiteiten, waardoor wij u betere diensten kunnen leveren. Wij gebruiken ook cookies om ons te helpen verzamelde gegevens over websiteverkeer en -interactie te verzamelen, zodat wij in de toekomst betere website-ervaringen en -hulpmiddelen kunnen aanbieden. Deze dienstverleners mogen de namens ons verzamelde informatie niet gebruiken, behalve om ons te helpen onze activiteiten uit te voeren en te verbeteren.

Hoe lang bewaren we deze informatie?

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of zo lang als wij redelijkerwijs nodig achten om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Uw gegevens worden bewaard overeenkomstig de wettelijke en reglementaire vereisten. De criteria voor het bepalen van deze bewaartermijnen omvatten:

 • Voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen voor de boekhouding, zoals vastgesteld door de Companies Act en HM Revenue & Customs (HMRC).
 • Om te voldoen aan de bewaartermijnen die door het bureau voor fraudebestrijding TRAS zijn vastgesteld.
 • Waar onze bewaartermijnen niet door wetgeving worden geregeld, is ons bewaarbeleid gebaseerd op commerciële rechtvaardigingen, die zijn vastgesteld overeenkomstig het beginsel dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Deze omvatten:
  • Om te voldoen aan de verplichtingen van onze klanten, leveranciers en partners;
  • Om ons in staat te stellen u onze producten en diensten te leveren;
  • Om ons in staat te stellen eventuele geschillen of klachten op te lossen;
  • Voor het opsporen en voorkomen van fraude.

Wijzigingen in het privacybeleid

Dit Privacybeleid maakt geen deel uit van een klanten-, werknemers-, leveranciers- of ander contract met ons en wij kunnen het van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons Privacybeleid aanbrengen, zullen op onze website (universaltp.wpengine.com) worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld.

Gebruik van de FPL-website

Door de website van FPL te gebruiken, stemt u in met ons privacybeleid.

Hoe kunt u contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over uw persoonsgegevens die niet door dit beleid worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres:

De functionaris voor gegevensbescherming, Faster Processing Limited, Sapphire Plaza, Watlington Street, Reading, Berks, RG1 4RE.

Of per e-mail:

[email protected]

FPL zal klachten en geschillen over het gebruik van persoonsgegevens onderzoeken en trachten op te lossen door te verwijzen naar het in dit beleid vermelde privacybeleid.

Ben je klaar om van je telefoon een kaartlezer te maken?